Policies

Miljöpolicy för Sjövalla Byggservice

Tänkvärt

Gemensamt ska vi sträva mot att efterlämna en natur och miljö för våra barn och efterlevande att kunna leva och bygga vidare på.
Detta innebär att Sjövalla Byggservice AB i samarbete med våra leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners ska kunna bygga och renovera bostäder, kontor, butiker samt anläggningar på ett hälso- och miljöanpassat sätt genom att:

 •  Vara sparsamma med material och energi i allmänhet och i synnerhet med inte förnyelsebara resurser vid byggande, renovering och drift.
 • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet.
 • Sortera rivningsmaterial.
 • Bedriva ett ständigt förbättringsarbete för miljö och förebygga förorening i vår verksamhet.
 • Så långt som möjligt undvika miljöförstörande ämnen vid byggande, renovering och drift.
 • Verka för att användning av återvunnet material vid byggande och renovering prioriteras.
 • Bygga på ett sådant sätt och installera teknik som medför låg energiförbrukning vid drift.

Göteborg Robert Malmros VD

Kvalitetspolicy för Sjövalla Byggservice

Grundsten

Vi eftersträvar att alltid uppfylla de krav och förväntningar som våra beställare och vi själva har för att kunna överlämna en fullgod produkt både ur kvalitetsmässig som ekonomisk synpunkt.
Detta innebär att Sjövalla Byggservice AB i samarbete med våra leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners ska bygga och renovera bostäder, kontor, butiker samt anläggningar på ett kvalitativt och ekonomiskt sätt.

Detta gör vi genom att:

 • Informera och styra varje objekt samt även analysera avslutade objekt så att det både ur kvalitativt som ur ekonomisk synpunkt överensstämmer med både våra kunders som våra egna krav.
 • Informera och vidareutbilda vår personal för att möta framtida och ställda krav.
 • Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt
 • Tillgodose sina kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt samt uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa.
 • Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.

Integritetspolicy för Sjövalla Byggservice AB

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen, GDPR- General Data Protection Regulation i kraft. Denna lag ersätter den tidigare personuppgiftlagen (PUL) och gäller alla företag verksamma inom EU. Lagen syftar till att stärka skyddet för individer vid hantering av personuppgifter

Vi vill göra er medvetna om att Sjövalla Byggservice AB (org. nr. 556344-5898) och Sjövalla VVS AB (org. nr. 559076-1028) behandlar era personuppgifter eftersom ni köpt tjänster från oss eller har haft ett samarbete med er i samband med ett projekt. Vi kommer att behålla dessa uppgifter under hela garantitiden för projektet. Vill ni bli borttagna ur vårt system när garantitiden förfallit vill vi att ni uppmärksammar oss på detta.

För oss är det av största vikt att informera er om att personuppgifterna behandlas med stor försiktighet och endast ett fåtal behöriga har tillgång till dessa uppgifter. Uppgifterna kommer endast att behandlas i samband med de projekt som genomförts och inte i direkt marknadsföringssyfte.

Vill ni veta mer om hur era personuppgifter behandlas är ni välkomna att kontakta oss.

Med vänlig hälsning
Robert Malmros, VD